Η νευροψυχολογική αξιολόγηση αφορά τη λεπτομερή εξέταση νοητικών λειτουργιών και συγκεκριμένα της μνήμης, της προσοχής, της λεκτικής ευχέρειας, των οπτικοχωρικών ικανοτήτων και των εκτελεστικών λειτουργιών.

Πραγματοποιείται μέσα από ειδικά τεστ που έχουν μορφή ερωτο-απαντήσεων. Στόχος της είναι ο εντοπισμός νοητικών ελλειμμάτων σε άτομα με κάποιο είδος νευρολογικής βλάβης.