Τα βιωματικά εργαστήρια επιτρέπουν μέσα από διάφορες τεχνικές την «επαναβίωση» του εαυτού μας με στόχο την έκφραση πτυχών που θα προάγουν την ψυχική υγεία.

Η μίμηση, ο αυτοσχεδιασμός, τα παιχνίδια ρόλων κι άλλες τεχνικές, οδηγούν στην ανάπτυξη κοινωνικό – συναισθηματικών δεξιοτήτων που με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.